Obchodní podmínky


A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodním domě Uniformy. Internetový obchodní dům Uniformy provozuje Uniformy s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu Uniformy jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu Uniformy, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 10-ti dnů.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, opotřebení nebo zastarání,

4. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s a reklamačním řádem.


D. Platební podmínky
1. Dobírkou: platí se přepravci nebo poště při předání zboží.

2. Převodem z účtu: zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Jakmile je objednané zboží pro Vás připraveno, je Vám zaslána emailem proforma faktura, na základě které provedete převod. Jako variabilní symbol musí být uvedeno číslo faktury. Dodávka čeká na výpis z účtu nebo na potvrzení o převodu. Platby převádějte na číslo účtu: 363741131/0100.

3. Pomocí GSM bankingu: podrobná pravidla určují operátoři - viz. informace na jejich webových stránkách.

4. Hotově při osobním odběru v sídle firmy.

5. Veškeré zboží je dodáváno s fakturou-daňovým dokladem (alternativně s dodacím listem). Faktura zároveň slouží jako záruční list. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.


E. Doprava

1. Profi balík - Česká pošta: cena dle ceníku České pošty - rozvážka až domů v pracovní dobu do druhého dne, v případě nepřítomnosti lze zboží vyzvednout do 7 dnů na poště.

2. Osobní odběr: možný po dohodě se obchodním oddělením  v sídle firmy  (v pracovní dny 7:00 - 16:30)


F. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodního domu Uniformy, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

< zpět do e-obchodu